Styrelsemöte 2014-1

Styrelsemöte 1 - 2014

Hölö Skärets Vägförening org nummer 9555721944

Styrelseledamöter: Helge Öen, Maria Elg, Jörgen Karlsson

Styrelsemöte nr 2  2014-05-05 – protokoll

Närvarande: Helge Öen, Maria Elg, Jörgen Karlsson

Agenda

1. Öppning av styrelsemötet
2. Uppföljning tidigare möten

3. Ekonomisk redogörelse

4. Vinterunderhåll 2013/2014

5. Vårstädning - vad skall vi fokusera på

6. Inför årsmötet

– Valberedning

- Förslag till för avgifter för 2014

- Extraavgift

- Städavgifter
7. Övrigt

1. Öppning av styrelsemötet

Ordförande förklarade mötet öppnat. Syftet med mötet var att förbereda för kommande aktiviteter, inklusive årsmöte

2. Uppföljning tidigare möten

Beslutades att Helge gör en genomgång och sammanställer detta för syrelsen och årsmötet

3. Ekonomisk redogörelse

Jörgen redogjorde för kassan – det finns 22.742,50 kr fn. En räkning för grus på 3.818 kr skall betalas, därutöver saknas en inbetalning på 750 i avgifter. Prognos för kassabehållning är ca 19.675 kr vid årsavlsut.

4. Vinterunderhåll 2013/2014

Som tidigare läggs kostnaden för innevarande vintersäsong till  årets kostnader. Räkning är ännu inte mottagen. Jörgen koller med entrepenören

5. Vårstädning - vad skall vi fokusera på

Enades om att potthålen skall vara fokus i vår, samt att kolla dräneringen så att vatten inte stannar kvar i vägbanan, men rinner ut i dikena. Jörgen skickar ut information per mail under veckan så att den når alla.

. 6. Inför årsmötet

Konstaterades att alla styrelsemedlemmarna ställer sig till förfogande för en ny period.

Styrelsen enades om att sätta fram förslag om oändrade avgifter för nästa år:

 • Andelsavgiften sätts 50 kr per andel
 • Extraavgiften sätts till 500 kr per fastighet
  Rationalet är att fortsätta bygga en buffert för mer omfattande reparationer/förbättringar
 • Städavgiften sätts till 500 kr för uteblivet vägarbete
  Medlämmar kan välja att utföra vägarbete på valfri tidpunkt, när det passar bättre för den enskilde,
  villkoret är att anmäla sådant arbete innan det påbörjas, och avsluta arbetet senast vid höststäddagen. Jörgen redogör för dessa villkor i utskicket inför vårstäddagen.
 • Dokument förbereds ock skickads ut innan årsmötet:
  - Jörgen sammanställer ekonomin/redovisning
  - Maria granskar och skriver sin revisionsberättelse
  - Helge ställer samman en verksamhetsberättelse,

 

7. Övrigt

Godkändes uppgradering av hemsidans funktionalitet/support till en kostnad av 690 kr.

 

Vid protokollet
Helge Öen