Årsmöte 2012

Hölö Skärets Vägförening

Vägföreningens årsmöte 2012-08-26 - protokoll

Närvarande 9 fastigheter:

Grete Sabesltröm/Helge Öen, Janne Lennerdahl, Margarete/Henry Nudel, Ove Häll, Gunilla Gonon-Sabelström, Susanne Heed, Tony Färnqvist, Maria Elg, Barbro Zetterström

Agenda

1. Öppning av årsmötet 2. Val av Styrelse 3. Ny vägavgift 4. Rör i dikena 5. Gupplösning 6. Bildande av gemensam samfällighet 7. Reparation av vägen/ Långsiktig lösning 8. Städdagar 2013 9. Avgift för uteblivet vägarbete 10. Övrigt 11. Nästa årsmöte

1. Öppning av årsmötet

Årsmötet öppnades med 9 fastigheter närvarande. Gunilla Gonon-Sabelström utsågs att föra protokollet

  2. Val av Styrelse

Styrelsen återvaldes.

Ordförande     Helge Öen

Kassör           Ove Häll

Revisor          Maria Elg

3. Ny vägavgift

Vägavgiften för 2012 fastställdes: Ordinarie avgift som förra året, 50 kr per andel Extra avgift fastställdes till 500 kr per fastighet

4. Rör i dikena

Frågan diskuterades på nytt, beslutades att Styrelsen utarbetar förslag till beslut på nästa årsmöte, eller på ett extrainkallat årsmöte.

5. Gupplösning

Man enades om att inte diskutera gupplösningar, däremot togs beslut om att sänka hastigheten till 20 km/t. Befintlig skylt vid början av vägen justeras, det införskaffas nya skyltar, en för " återvändsgränd" och en för hastighetsbegränsning 20km/t, som sätts upp på befintlig plats vid Lennerdahl. Tony Fernqvist tar på sig att beställa skyltarna. Årsmötet uppmanar i övrigt alla fastigheter att köra aktsamt.

6. Bildande av gemensam samfällighet

Styrelsen skall utreda konsekvenserna och lägga förslag till bildandet av gemensam vägförening med vägföreningarna för "stickvägarna". Intresseförfrågan till dessa föreningar mottogs på mötet av representanterna Nudel och Häll.

7. Reparation av vägen/ Långsiktig lösning

Årets insats för att förbättra delar av vägen med att köra ut grus och planera, har fallit väl ut.  Årsmötet vidtog inga ytterligare åtgärder för långsiktig lösning på reparation och vägunderhåll. Dock beslutades att införa förbud för tunga transporter, över 2 ton, under perioden Mars/April. Årsmötet påminner om att slamsugning inte skall äga rum samt att sophämtning ej heller sker under denna tid.

8. Städdagar 2013

Vår 2013 - lördag 4.maj                kl.10-12

Höst 2013 - lördag 28.september   kl.10-12

9. Avgift för uteblivet vägarbete

Årsmötet beslöt att behålla avgiften på 500 kr som tidigare. Årsmötet enades om att införa en ändring från och med nästa år, som innebär att alla betalar in en avgift som sen återbetalas/ krediteras vid bekräftat vägarbete. Nytt för året är också att det påläggs varje fastighet att skriftligen meddela/bekräfta utfört vägarbete till ordförande eller kassör.

10. Övrigt

Årsmötet enades om att etablera en hemsida/blogg för föreningen. Styrelsen tog ansvaret för att genomföra detta. Mailgrupp sätts upp för att lätta distributionen av information.

Ingen ytterligare gemensam städdag under hösten 2012, men nödvändig röjning/ lagning mm utförs av fastigheterna på individuell basis. Kom i håg att meddela ordförande eller kassör.

11. Nästa Årsmöte

Årsmöte 2013 - lördag 20.juli       kl.11-12 Hos Susanne Heed.

Vid protokollet   Gunilla Gonon-Sabelström