2017 Årsmöte - Protokoll

Avhölls lördagen 26.augusti 2017 kl 12:00 hos Sabelström/Öen

0. Närvarande:

Swedborg, Heed, Zettergren, Häll, Elg/Clason, Eriksson,  Sabesltröm/Öen

1. Årsmötets öppnande
    - Val av mötets ordförande   -   Helge Öen

    - Val av protokollförande      -   Helge Öen

    - Val av justeringskvinna      -   Susanne Heed

2. Årets verksamhetsberättelse

Under året genomfördes som planerat 2 städdagar, alla med god uppslutning

Styrelsen har sedan förra årsmötet avhållit 1 styrelsemöte:

 • 2017 - 1 styrelsemöte augusti

I detta mötet har vi  förberett årsmötet.

Föreningen har en god ekonomi, samt aktiviteter huvudsakligen kopplat til städning vår och höst. 

Under året har inkommit synpunkter på svaga vägpartier och frågor runt  reparation/utbättring.
Underhåll och förbättring av vägen är en utmaning för de kommande åren.

Årsmötet hade inga kommentarer till verksamhetsberättelsen.

3. Årets redovisning

Balansräkning. 2016 2015 2014  
Ingående balans 43.804 36.694  30.194  
Intäkter 15.900     15.400 18.150  
Kostnader 14.672  8.290 11.650 vinterunderhåll/grus
Utgående balans 1.228 7.110  6.500  
årets vinst 45.032 43.804   36.694

Det finns en differens i redovisnngen:

 • En skuld på 1200 kr blev aldrig uppgjord, och fastigheten har nu fått nya ägare
 • En räknefel i tidigare redovisning på 1000 kr.
Årsmötet biföll att stryka skulden, samt godkänna reglering av räknefelet
Då föreningen saknar organisationsnummer, försvåras betalningar och man kan riskera att stå utan fungerande konto.
För att skaffa ett organisationsnummer - ett krav för att kunna ha bankkonto, måste föreningen etablera stadgar.
Årsmötet bestämde att upprätta stadgar, Elg tar fram förslag som föreningen kan antaga på nästa årsmöte.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

4. Val av styrelse

Nuvarande styrelse återvaldes:

 • Helge Öen          - ordförande
 • Maria Elg            - styrelsemedlem, revisor
 • Jörgen Karlsson  - kassör

 

5. Avgifter 2018

Avgifterna för kommande år fastställdes oförändrade från tidigare:

 • Andelsavgiften sätts 50 kr per andel
 • Extraavgiften sätts till 500 kr per fastighet
  Rationalet är att fortsätta bygga en buffert för mer omfattande reparationer/förbättringar
 • Städavgiften sätts till 500 kr för uteblivet vägarbete
  Medlemmar kan välja att utföra vägarbete på valfri tidpunkt, när det passar bättre för den enskilde,
  villkoret är att anmäla sådant arbete innan det påbörjas, och avsluta arbetet senast vid höststäddagen. 

6. Inkomna och öppna förslag

Reparation/Förbättring av vägen

På årsmötet framkom en hel del synpunkter, och sammanfattningsvis listades partier som är i behov av åtgärder:

 • Diket på östsidan vid avfarten til Långholmen borde fyllas igen för att ge stadga till vägen
 • Kurvan vid stigen upp till Söderuddsvägen borde förstärkas, och bäcken läggas i rör i diket (har fått uppslutning på tidigare årsmöte)
 • Stenar/berg vid kurvan där grushögen ligger, borde fyllas över
 • Isproblem vid berget nära infarten (vid nr 2) borde åtgärdas, drenera/fylla upp
Almänt borde diken grävas upp, sly och grenar som sträcker sig in över vägen tas bort.Alla fastighetsägare längs vägen borde uppmanas att fälla träd som skymmer/är i vägen för fordonstrafik.

Årsmötet biföll forslaget om en arbetsgrupp som under hösten/vinteren arbetar fram förslag som medlemmarna kan ta ställning till. Häll inngår gärna i arbetsgruppen, ordförande sammankallar

Fiberkabel-anläggningen längs vägen

Öen rapporterade att fiberkabeln har rivits ner en antal gånger  av sopbilen, då den har hängts upp för lågt. Minimum höjd skall vara 4,7 m enligt Sveriges Avfall's handbok.
Mätningar visar 3 ställen längs vägen där höjden inte är tillräcklig. Öen driver saken vidare mot driftansvarig - Skanova

7. Städdagar  2018

Städdag - Vår        Lördag 19.maj kl. 10.00 -12.00
Städdag - Höst      Lördag 25.aug kl.10.00 - 12.00

8. Nästa Årsmöte

Lördag 25.aug 2018 kl.12.00 - efter höststäddagen, hos Elg/Clason