Underlag för Årsmötet 2014

Underlag för årsmötet 2014 , den 31.maj

 

2. Årets versamhetsberättelse

 Under året genomfördes som planerat 2 städdagar, alla med god uppslutning

  • Vårstädning den 4.maj 2013
  • Höststädning den 28 september

Inför höststädningen genomfördes en besiktining, då fokus skulle läggas på att röja grenar och buskar utmed vägen för att göra framkomligheten för trafik bättre, sophämtning, transporter och snöröjning.

Styrelsen har sedan förra årsmötet avhållit 3 styrelsemöten:

På första mötet gick vi genom formalia med transfer till ny kassör samt förbereda utskick av inbetalningar för året. Vi diskuterade förslaget att slå i hop "satelit" värföreningarna som hadde rests på tidigare årsmöten. Konklusionen var att lägga ner ärendet.

På andra mötet stod ekonomin i fokus, där vi kunde konstatera att finanserna var goda, mer än nog på konto för att täcka förväntade kostnader.

I sista mötet i maj, har vi gått genom tidigare års- och styrelsemöten, diskuterat årets som gått, fokus för städningen 2014, samt förbereda årsmötet.

Föreningen har en god ekonomi, samt aktiviteter huvudsakligen kopplat til städning vår och höst. Vi har fortfarande en oavklarat utestående fråga rörande vatten som kommer från områden ovanför Skäretvägen (östidan). Nästa steg är en utredning om ansvarsfrågan, som styrelsen vil få klar under 2014.

3. Årets redovisning